افتتاح فاز اول کارخانه آتاطب سان پوریا توسط استاندار محترم استان البرز