بازدید اعضای محترم اداره تجهیزات پزشکی ایران از کارخانه آتاطب سان پوریا