حضور گسترده شرکت آتاطب در کنگره سالانه بین المللی ایران هلث که نتایج بسیار خوبی برای این شرکت داشت و همچنین موقعیت خوبی را برای نمایندگان و شرکت های توزیع کننده از سراسر ایران و حتی خارج از ایران فراهم نمود که بتوانند با مجموعه کامل اسپاین و ارتوپدی شرکت آتاطب آشنا بشوند و نمایندگی دریافت بکنند .