رونمایی ریاست محترم اداره تجهیزات پزشکی از محصولات دانش بنیان آتاطب سان پوریا