حضور در کنگره جهانی WORLD SPINEدر استانبول ترکیه و همچنین حضور جناب آقای رجبی بنیانگذار آتاطب سان پوریا به همراه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحیمی زاده و پروفسور zileili و جناب دکتر حسن زاده و جناب دکتر یزدی و جناب دکتر پیروتی